Vijanden

Havik met EksterVele gevaren
De ekster heeft uit vele hoeken gevaar te duchten, hetzij voor hemzelf, hetzij voor zijn jongen. Havik, Buizerd en Sperwer behoren voor hem tot de gevaarlijkste drie roofvogels. Daarnaast zijn ook Vos en (verwilderde) Kat niet vies van een Eksterjong. De Eekhoorn tenslotte, lust graag een Ekstereitje. Ook binnen zijn eigen familie heeft hij vijanden waarvan de Zwarte kraai wel de ergste is!
En last but not least: de mens!

Roofvogels
Zijn grootste vijand is de Havik, die met het grootste gemak volwassen Eksters in de vlucht slaat. Een Sperwervrouwtje zal hem dit nog na kunnen doen maar een Sperwermannetje is daar te klein voor. Hij zal, als hij daarvoor de kans krijgt, wel een Eksterjong slaan. Buizerden zijn ook gevaarlijk voor pas uitgevlogen Eksterjongen die nog niet mobiel genoeg zijn om zich een Buizerd van het lijf te houden.

Zwarte KraaiVan je familie moet je het hebben!
Ze worden ook nogal op de huid gezeten door Zwarte kraaien. Kraaien schromen er niet voor om de Eksters van hun nesten te beroven. Ook vormen kraaien een gevaar voor eieren en jongen die in onbewaakte ogenblikken uit het nest gepikt worden; ze kunnen daarbij zeer geniepig te werk gaan. Als de Eksters toch wat in de gaten hebben, worden de kraaien met veel misbaar verjaagd maar het kwaad is dan vaak al geschied. Zwarte kraaien zijn duidelijk superieur over Eksters. De trend van de laatste decennia, dat Eksters steeds dichter bij menselijke bebouwing te vinden zijn, kan dan ook gezien worden als een verdediging tegen kraaienpredatie: deze zijn wat schuwer en zullen menselijke nabijheid proberen te mijden.

Zinloze jachtDe mens is zijn grootste vijand!
De vele misverstanden en vooroordelen die er over de Ekster bestaan, hebben tot gevolg, dat ook de mens beschouwd kan worden als een niet mis te verstane vijand. Zijn belangstelling voor eieren en jongen van zowel zangvogels als jachtwild, hebben er voor gezorgd, dat de Ekster niet bepaald een van de populairste vogelsoorten is. In jagerskringen komt het nog al te vaak voor dat een Eksternest van onderen uit met hagel wordt doorschoten om eieren, jongen en/of broedende ouder te doden. Ook worden foeragerende Eksters geschoten.
Uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken, dat (zang-) vogelpopulaties achteruit zijn gegaan door Eksterpredatie. Integendeel! Bij de ontwikkeling van het Lauwersmeer tot natuurgebied, was de toename van de zangvogelpopulatie procentueel zelfs groter dan de toename van de eksterpopulatie!

Bruine ekster (Pica pica), bruinmutatieLoslopende katten
zijn het hele jaar door levensbedreigend voor alle zangvogels en kleine zoogdieren. Huiskatten horen in onze natuur niet thuis, dit in tegenstelling tot de wilde kat. Het zou beter zijn, als alle kattenbezitters hun katten binnenshuis hielden, maar dat zal wel nooit gebeuren.

Een recent Frans onderzoek heeft nog eens bevestigd dat Eksters geen enkele negatieve invloed hebben op het broedsucces van zangvogels: lees het artikel

Terug naar boven