Voorkomen

Atlas van de Nederlandse broedvogels pagina 444. SOVON, 2002 De ekster is een algemeen voorkomende standvogel in onze contreien. De “Vogelatlas van Nederland” (SOVON 2018) geeft een bezetting aan in 95% van de atlasblokken (zie afbeelding uit 2002). In overwegend beboste blokken is de dichtheid erg laag; in enkele blokken op de Veluwe en in Drenthe ontbreekt de soort zelfs volledig. Na een aanvankelijk (sterke) toename, is sinds de negentiger jaren sprake van een afname. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn volgens SOVON de toename van haviken, veranderde bemestingsmethoden (injecteren in plaats van gieren) en verminderd aanbod van bodemdieren.

In Nederland komen naar schatting 45.000 tot 65.000 broedparen voor. In 1998-2000 was dat 40.000-60.000 en in 1979-1985 waren dat er nog 60.000-120.000!

Als U meer wilt weten over verspreiding, voorkomen en aantalsontwikkeling in Nederland, kijk dan eens op de site van SOVON

Stadsvogelindicator
Er is een groeiende belangstelling voor de vogelbevolking van steden en dorpen. In het “PTT-project” zijn op vele routes ook enkele stadse telpunten opgenomen. Hieruit kunnen trends voor wintervogels in stedelijke milieus berekend worden. Momenteel worden deze gegevens voor Vogelbescherming geanalyseerd en in combinatie met de gegevens van het stadsvogelmeetnet MUS zal hieruit een stadsvogelindicator geconstrueerd worden. De gegevens worden beschikbaar gemaakt voor ge├»nteresseerde gebruikers zoals gemeenten, die hiermee een vinger aan de pols kunnen houden van hun lokale vogelpopulaties en indien nodig, gerichte maatregelen kunnen treffen.
Het is bekend dat diverse typische stadsvogels, zoals de Huismus, in grote steden harder achteruit zijn gegaan dan op het platteland, maar het tegenovergestelde komt ook voor. Een mooi voorbeeld hiervan is de Ekster, een soort die in het landelijk gebied flink in aantal achteruit is gegaan, maar zich in de stad goed kan handhaven (zie figuur 1).

 Trend van de Ekster, SOVON, 2009
┬ę Tekst en afbeelding werden gepubliceerd in SOVON-Nieuws van oktober 2009 .

Terug naar boven