Eksters in Parijs

(Overgenomen uit: Vogels 05/2008)

EKSTERS beïnvloeden broedsucces Parijse zangvogels niet

Een bijna oneindige discussie gaat over de rol van Eksters en andere kraaiachtigen op aantallen zangvogels. De sterke achteruitgang van veel soorten zangvogels zou volgens sommige beschermers veroorzaakt worden door predatie van eieren en nestjongen door kraaiachtigen. Anderen wijzen juist op het belang van verminderd aanbod van voedsel en afgenomen kwaliteit van het leefgebied. Hoewel een groter aantal nesten van zangvogels wordt gepredeerd bij een hoge dichtheid aan Corviden, is er geen aanwijzing dat daardoor ook de zangvogelpopulaties achteruit gaan.
In Frankrijk heeft men een gewaagd experiment uitgevoerd om hier een vinger achter te krijgen. In een buitenwijk van Parijs, waar de Ekster sterk in aantal was toegenomen, heeft men een flink deel van de Eksters weggevangen: tot 40% van het oorspronkelijke aantal. Vervolgens heeft men onderzocht hoeveel jonge zangvogels er uitvlogen en de uitkomst vergeleken met een gebied waar géén Eksters waren weggevangen. Er bleek geen verschil te zijn!
Ofwel: er was geen merkbare invloed van de Eksters op het broedsucces van zangvogels.

Chiron, F. & Julliard, R. 2007
Responses of songbirds to Magpie reduction in an urban habitat.
Journal of Wildlife Management 71:2624-2631